top of page

 

WAAROM

 

vanuit eerst onbegrip en later begrip waarom er slechts zo weinig mensen in slagen om, naar analogie met boeddha, jezus, mohammed en velen na hen, hun ziel volleerd te krijgen zodat ze kan levellen naar een volgende stap in haar evolutie  

 

vanuit persoonlijke ervaring hoeveel positiever, zinvoller, kleurrijker, gelukzaliger, gevarieerder, verrassender, onbegrensder, meer voldoening gevend … ons leven wordt indien we het leerproces van onze ziel maximaliseren  

 

HOE

 

door de mensheid bewust te maken hoe het leerproces van onze ziel vertraagt & versnelt en hoe we daar zelf een (pro)actieve rol in kunnen spelen

 

WAT

 

  • via een samenvatting bewust maken hoe onze zielen tijdens ons leven van de (((universele ziel)) vervreemden, hoe dit het leerproces van onze zielen vertraagt en wat er met al dan niet volleerde zielen gebeurt na ons overlijden

  • hoe onze zielen vanaf de conceptie zo veel mogelijk in verbinding met de (((universele ziel))) kunnen blijven om zodoende hun leerproces niet teveel te laten vertragen 

  • hoe de verbinding tussen onze zielen en de (((universele ziel))) opnieuw maximaal hersteld kan worden om zodoende hun leerproces maximaal te versnellen

  • wat we kunnen doen bij twijfel, met o.a. een (zelf)evaluatie tool

 

 

SAMENVATTEND

 

op de bovenstaande grafiek stellen de horizontale en verticale as respectievelijk de leeftijd en de mate waarin voor

 

we zien drie curves

  • de blauwe curve toont aan in welke mate onze ziel gemiddeld verbonden is met de (((universele ziel))) tot aan onze dood

  • de rode curve toont het gemiddelde groeiproces aan van onze zielen, met name de evolutie van in welke mate de menselijke ziel gemiddeld volleerd is

  • de groene curve toont aan hoe onze niet volleerde zielen opnieuw met de (((universele ziel))) verbonden worden na onze dood   

 

op de blauwe curve zien we dat onze ziel, als een oneindig klein deeltje van de (((universele ziel))), vanaf onze conceptie volledig is bezield van en door de (((universele ziel)))  

 

als dit zo zou blijven, zou het leerproces van onze zielen optimaal verlopen, zouden ze gemiddeld na zo’n 30 à 35 jaar volleerd zijn en zouden ze kunnen levellen naar een volgende stap in hun evolutie

 

dat dit in de praktijk anders uitdraait, heeft voornamelijk te maken met ons overlevingsinstinct, dat al vanaf het moment van onze conceptie actief is

 

dit zorgt er voor dat (mini)trauma’s, dit zijn momenten, waarop de foetus en/of de moeder zich bedreigd voelen, in het (cel)geheugen opgeslagen worden

 

hiermee bedoelen we niet enkel grote trauma’s zoals oorlog, hongersnood, fysiek geweld of ongewenste zwangerschappen, maar ook alle (mini)traumatische ervaring van de moeder, die via haar hartslag opgepikt worden door het ongeboren kind, dat zich niet meer veilig voelt

 

zij worden door gelijkaardige gebeurtenissen in de toekomst geactiveerd en zorgen zo op een eerste manier, dat onze zielen van de (((universele ziel))) vervreemden

 

bij onze geboorte wordt er een extra luik van ons overlevingsinstinct geactiveerd, dat maakt dat er in de toekomst nog een substantiëler verschil zal zijn tussen wie we werkelijk zijn en wie we van oorsprong zijn

 

enerzijds worden de (mini)trauma’s nu uitgebreid met momenten waarop het individu niet enkel zichzelf, maar ook zijn dierbaren, zijn omgeving, zijn gemeenschap … tot zelfs “zijn” planeet bedreigd voelt

 

bovendien zorgt ons overlevingsinstinct er voor, dat we vanaf de geboorte alles zonder filter kopiëren omdat een snelle evolutie nu eenmaal meer kans op overleven garandeert

 

zo kopiëren we ook de trauma’s van onze omgeving en kopiëren we zelfs de “overwinnaars”, die ons (mini)trauma’s bezorgd hebben, zodat we er in de toekomst prioriteit aan zullen geven om anderen onveilig te laten voelen in plaats van ons zelf onveilig te voelen

 

deze nieuw ervaren en gekopieerde trauma’s, aangevuld met het kopiëren van de “overwinnaars” zijn in feite de collateral damage van ons overlevingsinstinct, die ervoor zorgt dat onze zielen zich behoorlijk snel van de (((universele zielen))) verwijderen

 

bijgevolg vertraagt ook het leerproces van onze zielen, ontdekken, ontwikkelen en benutten we minder en minder ons immense potentieel en ervaren we meer en meer fysiek en mentaal lijden

 

dit straalt uiteraard, in weliswaar degressieve mate, ook af op de gezondheid, het mentale welzijn en het potentieel van onze dierbaren, onze omgeving, onze gemeenschap, onze planeet en zelfs het universum

 

op de rode curve zien we zien dat de menselijke ziel gemiddeld behoorlijk constant stijgt om dan naar de blauwe curve te convergeren

 

bij een natuurlijke dood betekent dit dat de menselijke ziel gemiddeld in dezelfde mate volleerd is, als dat ze verbonden is met de (((universele ziel)))

 

als onze zielen bij onze dood niet volledig verbonden zouden zijn met de (((universele ziel))) en zodoende niet volleerd zouden zijn, worden ze door de (((universele ziel))) gereset vooraleer ze haar opnieuw vervoegen

 

op de groene curve zien we dat dat gemiddeld zo’n 10 à 15 jaar duurt en dan is de ziel in principe klaar om een nieuw poging, om volleerd te geraken, te ondernemen

 

deze cyclus herhaalt zich zoveel als nodig, totdat de ziel is volleerd

 

eenmaal we ons van dit alles bewust zijn, kunnen we elk op onze manier onze zielen terug verbinden met de (((universele ziel))), net zoals boeddha, jezus, mohammed en velen dat na hun hebben gedaan

we dienen dat enkel aan de (((universele ziel)) te vragen en te vertrouwen, dat ze ons met open armen zal ontvangen, zoals een moeder/vader doet, bij de terugkeer van een verloren dochter/zoon

 

dan zullen we intuïtief aanvoelen hoe we dit kunnen bewerkstelligen en dan is het natuurlijk de kwestie om de moed te hebben om dit in daden om te zetten

 

zo kunnen we het leerproces van onze zielen opnieuw versnellen, idealiter totdat ze volleerd zijn

 

hierbij komt er echter een volgende luikje van ons overlevingsinstinct op de proppen

 

iedere verandering betekent een potentieel gevaar en ons overlevingsinstinct is dan ook een fervent tegenstander van veranderingen 

 

als gewoontedieren zullen we zodoende meestal allerhande excuses zoeken om deze veranderingen niet door te (blijven) voeren en zo zal het overlevingsinstinct het versnellen van het leerproces van onze zielen een stuk saboteren  

 

het vertragen van het leerproces van onze zielen tijdens onze jeugd en het saboteren van het versnellen van het leerproces van onze zielen tijdens onze volwassenheid zijn de twee hoofdredenen waarom er zo weinig volwassen de complete en volledige verlichting van de volleerde ziel bereiken

 

op de volgende pagina’s staat hoe het les tours des miracles project hier verandering in wil brengen, namelijk door te tonen

 

  • hoe onze zielen vanaf onze conceptie zo veel mogelijk verbonden met de (((universele ziel))) kunnen blijven en zodoende hun leerproces niet teveel vertraagt 

  • hoe onze zielen opnieuw meer verbonden kunnen worden met de (((universele ziel))) en zodoende hun leerproces opnieuw versnelt

  • wat we kunnen doen bij twijfel

 

eenmaal we er collectief voor zou kiezen om onze zielen niet van de (((universele ziel))) te laten vervreemden, dan zou het overlevingsinstinct permanent uit onze genen verdwijnen en zouden de woorden angst, woede, verdriet, oordeel, schaamte, schuld, afgunst, lijden … voor onze kinderen geen betekenis meer hebben

 

hou er rekening mee, dat deze website in mate 7 verbonden is met de (((universele ziel))) en dus zeker niet beweert de waarheid in pacht te hebben

 

eenmaal de tijd rijp is, zal de website upgedate worden met versies, die meer verbonden zijn met de (((universele ziel))) 

 

op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe we het leerproces tijdens onze jeugd kunnen maximaliseren

bottom of page