net zoals mensen, die willen vermageren, graag beroep doen op een weegschaal, is het handig om zelf onze bevrijding van de illusie van het individuele lijden te kunnen evalueren

 

dat laat ons toe een beginpunt te kwantificeren en onze evolutie te monitoren

 

we kunnen dit autonoom en zonder behulp van een toestel evalueren

 

LIJDEN-LIEFDE AS 

 

dagdagelijks evalueren we vele zaken en personen als "goed/slecht", “juist/fout” of "normaal/abnormaal"

 

we zijn ons evenwel niet bewust, dat deze evaluaties bepaald worden door onze conditionering en dus van individu tot individu verschillen

 

er zijn evenwel twee gekende, extreme emoties, waartussen we alle andere emoties kunnen situeren

 

dat zijn de illusie van het extreme individuele lijden, zoals bijvoorbeeld de angst voor de dood, en de waarheid van de pure, onvoorwaardelijke liefde, zoals bijvoorbeeld de liefde van de moeder voor een kind

 

tussen deze twee constante emoties kunnen we een as maken, die we onderverdelen in 10 eenheden, en waar het nulpunt overeenkomt met de illusie van het extreme individuele lijden en het maximum van 10 met de waarheid van de pure, allesomvattende liefde

 

het neutrale evenwichtspunt 5 halverwege de as is het punt waar we noch lijden, noch liefde ervaren

 

zowel een idee van lijden als van liefde kan ons motiveren om te denken, spreken of handelen en zo verlaten we dit evenwichtspunt

 

we bevinden ons tussen de 0 en 5 als gemotiveerd worden door een idee van lijden, dat er iets zou kunnen gebeuren, wat we niet willen, zoals het verlies van gezondheid, geld, macht, status, liefde, aandacht, …

 

we bevinden ons tussen de 0 en 5 als we gemotiveerd worden door een idee van liefde, zoals verwondering, creativiteit, aanvaarding, dienstbaarheid, geborgenheid, tederheid, speelsheid, humor, rust, leergierigheid, luisterbereidheid, iets bijleren,  ...

 

 

MEETMETHODE

 

​het meetinstrument voor de zelfevaluatie wordt doodeenvoudig gevormd door ons eigen energieveld, meer bepaald door het krachtige energetische veld in onze dominante hand

 

​vooreerst plaatsen we onze (middel)vinger of handpalm van onze handpalm halverwege boven het punt van absolute rust van de lijden-liefde as, die we bij voorkeur horizontaal positioneren

 

vervolgens connecteren we met de bron via het hogere bewustzijn : dit kan heel eenvoudig, door dit idee heel gefocust en continu als een mantra te herhalen terwijl we rustig en ontspannen blijven, los van alle zintuigelijke prikkels en we ons 100% veilig en geborgen voelen

 

vervolgens stellen we de bron de vraag "in welke mate we op die dag, maand of jaar uit pure, allesomvattende liefde hebben bestaan" terwijl we in de neutrale mindset van het punt van absolute rust blijven

 

​daarna glijd je traag de (middel)vinger over de schaal terwijl je jou nog steeds op bovenstaande vraag focust en ze herhaalt als een soort mantra

 

het is belangrijk om hierbij vooral lang uit te ademen en zeker niet de adem in te houden, aangezien een ingehouden adem voor stress staat

 

​op een gegeven moment zal ons hogere bewustzijn een fysiek teken geven : dat kan ter hoogte van de keel zijn, maar evengoed aan de elleboog, de solar plexus ...

 

​de ervaring leert, dat de eerste verbindingen behoorlijk vlot verlopen als bovenstaande gevolgd wordt, omdat we geen enkele verwachting hebben

 

​bij volgende verbindingen kunnen onze verwachtingen ons parten spelen; we kunnen hieraan verhelpen door extra tot rust te komen

 

​gezien het belang van de verbinding met de bron om de methodiek correct toe te passen, werd er een extra pagina met tips en oefeningen aangemaakt

 

 

MEETRESULTATEN

 

als we de conditionering meten voor elke 3 tot 5 jaar van ons leven, dan bekomen we een grafiek

 

onderstaande is een voorbeeld grafiek van het individu van één van de blogs, dat op 37-jarige leeftijd heeft beslist om zich te bevrijden van de illusie van het individuele lijden

 

de eerste jaren gebeurde dit via de klassieke methode van het bewustzijn en op 45-jarige leeftijd via het onderbewustzijn

 

 

 

 

we zien dat het individu

  • zich tussen 0 en 3 jaar in het paradijs waande; dit paradijs dienen we te zien als leven in de waarheid van de pure, allesomvattende liefde en niet het gedurende één week all-inclusive vertoeven op het strand van honolulu

  • zich anno 2022 op dezelfde conditionering bevindt als toen hij 11 jaar oud was

  • ongeveer 20 jaar zou nodig hebben om zich te deconditioneren via het bewustzijn

  • ongeveer 5 jaar zal nodig hebben om zich te deconditioneren via het onderbewustzijn

 

de oppervlakte onder de lijn vormt het resultaat van de keuze om te leven in de waarheid van de pure, allesomvattende liefde

 

de oppervlakte boven de lijn vormt het resultaat van de keuze om te leven in de illusie van het individuele lijden en zouden we ook de vallei van het lijden kunnen noemen

 

 

ALLES KOMT GOED

 

onze conditionering bestaat uit onnoemelijk veel verschillende conditioneringen, waarvan we ons dienen te bevrijden

 

​het is dan ook logisch, dat we de eerste dagen niet zullen bewust zijn van onze deconditionering

 

vergelijk het met iemand, die zich niet bewust wordt, dat hij iedere dag 30 gram zwaarder wordt en na een jaar vaststelt, dat hij 10 kilogram verzwaard is

 

de efficiëntie hangt af van de frequentie en vooral de mindset waarmee we ons deconditioneren

 

maar we kunnen ervan uitgaan dat we na een maand ons zeker zullen bewust worden van veranderingen omdat we met liefde zullen reageren op personen, zaken en situaties, die in het verleden individueel lijden veroorzaakten

 

we zullen met tolerantie, aanvaarding en compassie in plaats van afwijzing en veroordeling reageren, met vrijgevigheid in plaats van gierigheid, met liefde in plaats van met haat, met vergevingsgezindheid in plaats van met wrok, met het gunnen in plaats van jaloezie ...

 

deze verandering van onze manier van reageren, vormt direct ook het bewijs, dat we in een illusie leefden

 

als onze computer crasht, dan zal het verlies aan documenten en bestanden voor een individu, dat zich op het 30% punt van de lijden-liefde as bevindt een drama betekenen

 

als de computer enkele jaren later crasht en dit individu zich ondertussen op het 65% punt bevindt, betekent hetzelfde event voor dit individu een behoorlijk ongemakkelijke situatie

 

als het individu zich volledig heeft bevrijd van de illusie van het individuele lijden, zal de crash van de computer een futiliteit betekenen

 

onze reactie op eenzelfde event kan hoegenaamd de waarheid niet zijn als we op hetzelfde event op drie verschillende manieren reageren